Condicions generals

CONDICIONS GENERALS D’ÚS GO ZERO WASTE

Les presents condicions generals d’ús i informació legal (en endavant, Condicions Generals), regulen l’ús d’accés a la pàgina web gozerowaste.app així com, a l’aplicació mòbil Go Zero Waste, titularitat de Go Zero Waste S.L. (Des d’ara Go Zero Waste) a través de la qual es posa a disposició dels usuaris (d’ara endavant Usuari o Usuaris) la plataforma web i la aplicació mòbil (en endavant la Plataforma).
L’acceptació de les presents Condicions Generals suposa una relació contractual vinculant entre vostè i Go Zero Waste.
A continuació, vostè té a la seva disposició les condicions que regiran aquesta relació contractual que estableixen l’ús i utilització de la Plataforma Go Zero Waste en qualsevol dels seus formats, ja sigui a través de el portal web o mitjançant l’aplicació mòbil de el servei.

2. ABAST DELS SERVEIS

La Plataforma Go Zero Waste ofereix plans personalitzats a totes les empreses que promouen través dels seus productes i serveis el Resiudo Zero i / o l’Economia Circular.

La Plataforma Go Zero Waste ofereix tres tipus de servei:

· Comercial: funcionalitats pensades perquè benes més
· Comunicació: accions per arribar a molts més clients
· Operacions: accés a descomptes per estalviar diners

Per això, l’usuari, pot subscriure a aquest servei a través de diferents tarifes vinculades a una temporalitat. Així mateix, Go Zero Waste ofereix el servei de forma gratuïta però limitant l’ús d’algunes de les funcionalitats de la plataforma que tan sols estaran disponibles per als usuaris Premium.

El contingut i serveis oferts per Go Zero Waste a través de la Plataforma fan referència a aspectes relacionats amb consum sostenible, estil de vida residu zero i economia circular, en qualsevol cas, pot ser que aquest contingut no
sigui adequat per a menors d’edat, ni per a persones amb especial sensibilitat o malalties diagnosticades. És per això, que vostè és l’únic responsable.

Els usuaris són completament responsables de l’accés i correcte ús del seu perfil i
contrasenya i altres continguts de la Plataforma amb subjecció a la legalitat vigent, sigui
nacional o internacional, així com als principis de bona fe, a la moral, bons costums i ordre públic. I específicament, adquireix el compromís d’observar diligentment les presents Condicions Generals.

Els usuaris s’abstindran d’usar els continguts de la Plataforma amb fins o efectes il·lícits i que siguin lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, afectar o deteriorar la Plataforma, els seus continguts i els seus serveis. Així mateix, queda prohibit impedir la normal utilització o gaudi de la Plataforma a altres Usuaris.
Go Zero Waste no garanteix el nivell de funcionament de la xarxa d’internet. El servei no estigui disponible o veure limitat en qualsevol moment i per qualsevol motiu fora de control de Go Zero Waste, ja sigui per emergències, sobrecàrrega de connexions, fallada de l’enllaç, problemes en equips de xarxa, transferències o força del senyal. Go Zero Waste no es responsabilitza de dades, missatges o pàgines pèrdues o no guardades per problemes de rendiment pel servei d’internet.

En addició a l’indicat anteriorment, i en la mesura que ho permeti la llei i llevat pel que disposa el seu cas a la resta de condicions generals, en cap cas Go Zero Waste serà responsable per danys personals, ni accidentals, especials, directes o indirectes,
incloent, sense limitació, danys per pèrdua de beneficis, pèrdua o no obtenció d’ocupació, pèrdua de dades, interrupció de l’negoci o qualsevol altre dany o pèrdua comercial,
relacionats amb l’ús o impossibilitat d’ús de l’aplicació, independentment de la
causa, independentment de la teoria de responsabilitat (contractual o extracontractual o
de qualsevol altra) i fins i tot si l’usuari ha estat advertida de la possibilitat d’aquests danys.

3. COMPTE D’USUARI
Per donar-se d’alta com a usuari de la Plataforma, vostè ha d’informar sobre una adreça
de correu electrònic i crear contrasenya. L’usuari serà responsable de mantenir la confidencialitat del seu nom i contrasenya per a l’ús de l’servei. L’usuari no compartirà aquesta informació amb tercers, i de fer-ho, serà l’únic responsable sobre el mal ús, actes o omissions que es realitzin a la Plataforma.

L’usuari es compromet i obliga a no utilitzar el contingut que en cada moment estigui
disponible a la Plataforma d’alguna manera que pugui ser constitutiu de violació de
qualssevol norma o que atempti a la moral, els bons costums o a la imatge i bon
nom professional de Go Zero Waste o dels seus col·laboradors. Go Zero Waste no es fa responsable en cap cas, de el mal ús per part de l’usuari dels continguts de la Plataforma.
L’usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l’ús de el Servei té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat, de manera que respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Go Zero Waste pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualssevol de les obligacions a què queda sotmès en virtut de les presents Condicions Generals, Política de privadesa o de la legislació aplicable en relació amb la utilització de el Servei.

4. COMPTE D’EMPRESA

Per donar-se d’alta com a empresa de la Plataforma, vostè ha d’informar sobre una adreça de correu electrònic i crear contrasenya. L’empresa serà responsable de mantenir la confidencialitat del seu nom i contrasenya per a l’ús de l’servei. L’usuari no compartirà aquesta informació amb tercers, i de fer-ho, serà l’únic responsable sobre el mal ús, actes o omissions que es realitzin a la Plataforma.

L’empresa es compromet i obliga a no utilitzar el contingut que en cada moment estigui
disponible a la Plataforma d’alguna manera que pugui ser constitutiu de violació de
qualssevol norma o que atempti a la moral, els bons costums o a la imatge i bon
nom professional de Go Zero Waste o dels seus col·laboradors. Go Zero Waste no es fa responsable en cap cas, de el mal ús per part de l’usuari dels continguts de la Plataforma.
L’usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l’ús de el Servei té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat, de manera que respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Go Zero Waste pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualssevol de les obligacions a què queda sotmès en virtut de les presents Condicions Generals, Política de privadesa o de la legislació aplicable en relació amb la utilització de el Servei.

5. ÚS DE LA PLATAFORMA GO ZERO WASTE
Per poder ser empresa de la Plataforma Go Zero Waste i poder vincular contractualment, vostè ha de tenir a l’mínim 18 anys d’edat, així com disposar de capacitat legal suficient per a poder subscriure aquest contracte.
L’empresa garanteix que les Dades Personals proporcionades són certes i exactes, i es
compromet a notificar qualsevol canvi o modificació de les mateixes. Go Zero Waste, es reserva, sense estar obligada a això, el dret a sol·licitar qualsevol informació oficial per poder constatar la veracitat de les Dades Personals subministrades per l’Usuari.

6. ÚS DEL SERVEI DE BLOC
Go Zero Waste posa a disposició de l’usuari registrat al servei d’un Blog, en el qual, aquest pot manifestar la seva opinió i mantenir relació escrita amb altres usuaris registrats.
L’usuari es compromet a fer un ús adequat d’aquests serveis i no l’utilitzarà per als fins següents:
– Insultar, injuriar, assetjar, amenaçar o molestar a cap altre usuari o personal de Go
Zero Waste.
– Utilitzar un llenguatge groller, malsonant o indecent.
– Realitzar SPAM.

7 CONDICIONS DE PAGAMENT I TARIFES
Go Zero Waste cobrarà a l’empresa per la prestació dels serveis la tarifa que en cada moment tingui vigent l’usuari.
Hi ha tres tipus de tarifes vigents per a l’ús de la Plataforma:
Quota mensual gratuïta: 0 € / mes (I.VA. inclòs)
Quota mensual: 7 € / mes (IVA no inclòs)
Quota anual: 70 € / anual (IVA no inclòs)

Qualsevol modificació de les tarifes serà comunicada a l’usuari amb al menys trenta dies (30 dies) d’antelació a la data de la seva entrada en vigor. La modificació de les tarifes dóna dret a l’empresa a resoldre la relació contractual amb Go Zero Waste. Transcorregut el termini de temps de trenta dies des de la informació de la modificació de la tarifa, s’entendrà que l’usuari ha acceptat les modificacions en les tarifes i en conseqüència manté la relació contractual amb Go Zero Waste.
L’empresa podrà seleccionar diferents mètodes de pagament. Go Zero Waste cancel·larà el servei si per causes alienes a aquest, no pot fer el càrrec de la quota a l’empresa a través de la modalitat de pagament proporcionada.

8. BAIXA DE L’EMPRESA

La simple eliminació de l’aplicació en el seu terminal no implica en cap cas la baixa de l’
servei.
L’usuari pot donar-se de baixa en qualsevol moment, i continuarà gaudint de l’servei de Go Zero Waste fins al final de el període que ja ha estat abonat. Sempre en compliment amb la normativa aplicable, els pagaments no són reemborsables i no es faciliten devolucions parcials.
La cancel·lació i / o baixa de el servei, es podrà realitzar a través de el perfil d’usuari
“Cancel·lació”, on l’usuari únicament haurà de seguir les instruccions per a poder donar-se
de baixa de l’servei, a través d’un formulari “Baixa de Servei”.

9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts relacionats amb la marca Go Zero Waste, dominis, logotips, dibuixos o documentació, incloent-hi, programes informàtics, o qualsevol element que pugui ser
susceptible de protecció per la legislació de propietat intel·lectual o industrial, que puguin
ser d’accés als usuaris, són de propietat de Go Zero Waste i queden expressament reservats tots els drets d’ús sobre els mateixos.
Vostè podrà fer ús d’aquest material únicament en la forma en que l’hi autoritzem
expressament nosaltres o els que ens van atorgar llicència per al seu ús.
Qualsevol ús indegut de el servei o de les seves obligacions per part de l’usuari podran derivar, a discreció de Go Zero Waste, a la cancel·lació del compte de l’usuari, o suspensió de el servei fins que es resolgui la incidència, si escau.
Així mateix, l’usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni en
modificar:

– Aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que bé Go Zero Waste o els legítims
titulars dels drets incorporin a les seves propietats en matèria de Propietat
Intel·lectual o industrial (com per exemple, copyright, ©, ® i ™, etc.).
– Els dispositius tècnics de protecció o identificació que pugui contenir la Propietat
(Com per exemple, marques d’aigua, empremtes digitals, etc.).
L’usuari reconeix que en virtut dels presents Condicions Generals d’Ús, Go Zero Waste no cedeix ni transfereix a l’usuari cap dret sobre la seva Propietat, o sobre qualsevol propietats de terceres parts. Go Zero Waste només autoritza a l’usuari l’accés i ús dels mateixos de conformitat amb els termes indicats en els presents termes i condicions.
Els usuaris no estan autoritzats per copiar, distribuir (incloent correus electrònics i
Internet), transmetre, comunicar, modificar, alterar, transformar, cedir o, en qualsevol altra
manera desplegar activitats que comportin l’ús comercial de la Propietat, ja sigui amb
caràcter parcial o total, sense que consti l’exprés consentiment, atorgat per escrit, de l’
legítim titular dels drets d’explotació.
L’accés i ús de la Plataforma es realitzarà sempre i en tot cas amb fins estrictament
personals i no comercials.
Go Zero Waste es reserva tots els drets sobre la Propietat que li corresponguin incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial que ostenti sobre els mateixos.

Go Zero Waste no concedeix cap altra llicència o autorització d’ús a l’usuari sobre la seva Propietat distinta de la que expressament es detalla en la present clàusula.
Go Zero Waste es reserva el dret de resoldre o modificar en qualsevol moment i per qualsevol causa, les llicències atorgades en virtut dels presents termes i condicions. Sense perjudici d’això, Go Zero Waste podrà emprendre accions legals contra qualsevol utilització per part de l’usuari que:
– No sigui conforme als Condicions Generals d’Ús aquí especificats;
– Infringeixi o vulneri els drets de propietat intel·lectual i industrial o altres anàlegs de
la societat o de qualsevol altre tercer legítim titular; o infringeixi qualsevol normativa que
sigui d’aplicació.

10. INDEPENDÈNCIA DE LES CLÀUSULES
Si qualsevol de les clàusules de les presents Condicions Generals d’Ús fora nul·la de
ple dret o anul·lable, es tindrà per no posada. La declaració de nul·litat no invalida la resta de l’Contracte, que mantindrà la seva vigència i eficàcia entre les parts.

11. LEGISLACIÓ APLICABLE
Les presents Condicions es regiran per la legislació espanyola, que serà d’aplicació en el
no disposat en aquestes en matèria d’interpretació, validesa i execució. Així mateix, ambdues
parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol orto fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.
Així mateix, l’usuari, podrà resoldre de forma amistosa incidències que es poguessin produir durant la relació contractual a través de la Plataforma impulsada per la Comissió Europea https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event = main.home.show & lng = ES.

12. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

Go Zero Waste es reserva el dret a modificar el present document de les Condicions en qualsevol moment. En cas de realitzar algun canvi de les Condicions, aquests seran
publicats a la Plataforma i s’indicarà la data de la publicació, per així poder distingir entre les Condicions d’ús més recents i les Condicions ús més antigues. en qualsevol
cas, vostè, rebreu una notificació a través de mitjans electrònics sobre l’actualització de les Condicions d’ús de Go Zero Waste amb anterioritat a la seva publicació a la Plataforma.
Un cop rebi vostè la notificació pertinent sobre la modificació dels Termes i
Condicions, vostè podrà rescindir el seu contracte previ a la data en què entrin en vigor els
nous Termes i Condicions o pot optar per la continuació del seu accés i utilització de la Plataforma.